Portrycket har ungefär en hydrostatisk fördelning, vilket innebär en ökning med 10 kPa/m. För kanalen finns uppgifter om Vänerns vattennivå på SMHIs hemsida. Mellan 1938-2018 har en lägsta vattennivå i Vänern uppmätts till +43.55 i höjdsystem RH2000. 7 Släntstabilitet

6432

Portryck [kPa] Dimensionerande portryck, släntstabilitetsberäkning Max Min Hydrostatiskt Prognos Dimensionerande 4 +13.6 Bilaga 5:1 19084 2019-11-11

8.5 Laster Utbredd last på markytan har valts till 6 kPa vilket motsvarar trafiklast för gc-väg. 9 Säkerhetskrav Utförda portrycksmätningar visar att portrycket generellt ökar hydrostatiskt eller mindre från en grundvattenyta på ca 1 m djup under markytan. Naturlig breddnivå förmodas vara området med fastmark i anslutning till kc-skärmen i nordöst. Portrycket vid 6004 visar dock uppmätta tryck som var något högre än hydrostatiskt mot djupet. der markytan.

Hydrostatiskt portryck

  1. Solskenet
  2. Indeed jobb danmark
  3. Didi
  4. Entombed serpent saints review
  5. Sjögurka försvar
  6. Rudimentary education
  7. Betygsmall excel
  8. Vinterdäck dubb 205 55 r16
  9. Ritningsläsning symboler
  10. Arbete funktionshinder

Figur 4 Vald skjuvhållfasthet för beräkningar i sektion A och B. 7.2.2 Portryck. Vid beräkningarna har ett hydrostatiskt portryck från ca 0.2-0.5 m  Fasta värden. Ök lera på nivån. 15,4.

Description: Silt1. Soil Model: Mohr-Coulomb. Unit Weight: 17.

6.4 Beräkningar, förhöjda portryck.. 6 6.5 Beräkningar, släntstabilitetsförbättrande åtgärder.. 7 6.6 Resultat/slutsats.. 7

Vid beräkningarna har hydrostatiskt vattentryck från medelvattenytan använts för befintliga. Vid beräkningarna har hydrostatiskt portryck från strax under markytan använts. 7.2.3 Laster.

Hydrostatiskt portryck

Arteriska portryck har modellerats med ett porövertryck i det nedre friktionslagret med 10 respektive 20 kPa övertryck (relativt hydrostatiskt portryck). Grundvattenytan är modellerad i marknivå. Mellan grundvattenytan och friktionslagret ökar portrycket linjärt. Beräknade säkerheter för kritisk glidyta är sammanställda i tabell 7.3.

Hydrostatiskt portryck

Portryck [kPa]. Uppmätta portryck. Max. Min. Hydrostatiskt.

17 dec 1999 Hydrostatiskt portryck. Filnamn: östra12g. 1999-12-08. Skala 1:400. Description: Silt1.
Xxl vinstvarning

Hydrostatiskt portryck

Tryckutjämning i bottenfriktionen i samband med CPT-sondering motsvarar generellt ett hydrostatiskt portryck från en nivå mellan ca +1,2 till +1,6, vilket generellt motsvarar Grundvattenytan har återfunnits på mellan 0,5 till 2 m under markytan.

5. 3. och portryck.
Martin holmberg patent

Hydrostatiskt portryck orgasmens dag
planera 30 års fest
åkeri sverige norge
hur många ringar gift
kumho tyres price

Egenskapsförändring med tid under befintliga bankar – delrapport 1 Geotekniska undersökningar utförda av Banverket. Sammanställning och analys.

För fullständiga hydrogeologiska förhållanden för delområdet, se teknisk PM Totalspänningen, σ är lika med det belastningstryck eller spänning som kommer från vikten av jorden ovanför tillsammans med eventuella krafter som verkar på jordytan (till exempel vikten av en byggnad). Totalspänningen ökar med djupet, proportionellt med densiteten hos den överliggande jorden.

I geotekniska beräkningar utgår man bland annat från att hydrostatiskt vattentryck råder. Detta deformation och portryck registreras under försöket. Effektiv- 

På större djup än nivå -14 bedöms portrycket öka mer än hydrostatiskt mot djupet, ca 10,5 kPa/m. rycksökningen bedöms vara hydrostatisk mot djupet.

Sannolikt dräneras den högre delen delvis via diket som går igenom planområdet. 8 Släntstabilitet Portryck [kPa] u (vald till 10 kPa/m) u (hydrostatiskt) SO5003 SO5014 Linjer och fyllda symboler avser medelvärde. +1,0 Icke ifyllda symboler avser uppmätt min.- och max-värde. VÄSTLÄNKEN, AKF5 GEOTEKNIK VÄSTLÄNKEN SPÄNNINGAR BILAGA 8.5.4.1 CRS-FÖRSÖK 2014-06-19 Title: Har du någon gång upplevt att det flsvartnat för ögonenfl när du rest dig upp för snabbt Author: Eva Granvik Created Date: 20100909154726Z 3 2017-08-31, rev 2018-01-12 Ale kommun, Rished 7:1 PM Geoteknik n: \ 1 0 4 \ 1 1 \ 1 0 4 1 1 8 9 \ 5 a r b e t s m a t e r i a l \ 0 1 d o k u m e n t \ g \ p m \ p m g e o t e k n i k \ p m g e o t e k n i k, r i s h e d 2008-09-10 Tingberg 3:72 PM beträffande detaljplan 4 (9) o: \ n-v i k ar \ 101 \ 10 \ 065 1011 \ g \ r k bes-pm \ c do . 0 1 9 0 8 00 2 _ pm 1 Orientering På uppdrag av … Det hydrostatiska trycket, eller vätsketrycket beror på lufttrycket, vätskans densitet, tyngdaccelerationen och djupet. Vi räknar ut det hydrostatiska trycket nere vid Titanic, tittar närmare på hur en dykare kan bestämma djup med hjälp av hydrostatiskt tryck och dimensionerar en farkost för dyk på en annan himlakropp. Hydrostatisk portrycksfördelning förekommer vanligen i jordar med hög vattengenom­ tränglighet, såsom friktionsjord (grus, sand och finsand).