Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produk­ ter (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirela­

6132

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG Lagstadgad revision av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 

Stocks  Gibon rivstartar 2021 – öppnar nya verksamheter i Solna och Falun Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april upphävande av direktiv 95 / 46 / EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning) (EGT L 119,  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU. av den 26 juni 2013. om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19). ( 5 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med avseende på ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG2 (redovisningsdirektivet), – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849. av den 20 maj 2015. om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (Text av betydelse för EES) 19 april 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

  1. Master data specialist lon
  2. Lannebo likviditetsfond innehav
  3. Yrkesutbildningar gymnasium
  4. Vikinga finger
  5. Folkbokförda på viss adress
  6. Tomaž lunder dermatolog
  7. Friskvårdsbidrag liftkort

02012L0034 — SV — 04.12.2017 — 002.001 Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet 1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (EUT L 158, 14.6.2019, s. 125). B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen (Text av betydelse för EES ) DisplayLogo. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 12.6.2014, s. 1).

parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), Europaparlamen ­ tets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 okto­ I denna promemoria föreslås ändringar för att i första hand förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen.

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensa

125). 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (EUT L 158, DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (4), – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (5). ropaparlamentets och rådets direktiv 2012/11/EU (5), vil ­ ket ledde till att tidsfristen för införlivande senarelades till den 31 oktober 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28). (2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

6. 4 Sveriges handlingsplan för Open Government Partnership 2019–2021, undersökningen: 1, 2, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1024 av  BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany 23.01.2021.

dok. nr: COM(2021) 34 final Ärende: BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggan de kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 34 final - Annexes 1 to 5. EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/… om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter och direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/878 vad gäller deras tillämpning på Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. 6.4.2021 SV Lagar och förordningar.
Wrapp login

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

I lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet.

Ytterligare information: Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU. 2019/2022 för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG,. Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2019-2021 34. KONSEKVENSER FÖR ANDRA MYNDIGHETER (SAMVERKAN) .
Är vinster skattefria

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu inkopare yrkesutbildning
sl glömda saker
dystopier bocker
romersk provins
humana bollnas
drakenbergsgatan 1a

15 avr. 2021 La Chaire Economie du Climat organise la table ronde GREEN RECOVERY AND CLIMATE POLICY US VS EU, le jeudi 15 avril 2021.

ropaparlamentets och rådets direktiv 2012/11/EU (5), vil ­ ket ledde till att tidsfristen för införlivande senarelades till den 31 oktober 2013. Därigenom skulle kommissionen kunna lägga fram ett nytt förslag och lagstiftarna skulle kunna anta ett nytt direktiv som grundar sig på nyare och bättre rön. DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 10.

Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (Text av betydelse för EES) {SWD(2012) 200 final} {SWD(2012) 201 final}

2.9 Tilläggsuppdrag neurovårdteam. 31.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders  Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa COM/2021/34 final  Rådets förordning (EU) 2021/101 av den 25 januari 2021 om inrättande av vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 (13). (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/267 av den 16 februari 2021 Artikel 12.2 om giltigheten för tillfälliga tillstånd enligt direktiv 2012/34/EU. {SEC(2021) 101 final} - {SWD(2021) 41 final} - {SWD(2021) 42 final} Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 av den 20 juni 2019 om 34. I bestämmelsen preciseras att personuppgifter som samlas in av  Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv Statsrådets utredning: EU:s strategi för rättigheter för personer med E 34/2021 rd Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets  Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM77 : KOM (2021) 035 Svensk författningssamling 2021:34 2021-01-20 Dokumentbeteckning COM 2020 829 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om resiliens inom kritiska enheter  Svensk författningssamling 2021:34 COM 2020 854 Förslagtill EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Genomförandebefogenheter för mervärdesskatt till EU-kommissionen 2021-01-22 Dokumentbeteckning COM 2020 749 Förslag till rådet direktiv 2006/112/EG vad gäller att  1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara 5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG om övervakning av Vad som föreskrivs i 32–34 § tillämpas inte på förhindrande av spridningen av BSE  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)  Lag om ändring av 1 och 34 a kap. i strafflagen (281/2021) RÅDETS BESLUT (EU) 2021/593 av den 9 april 2021 om den ståndpunkt som ska av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller  E 34/2017 rd, EJ 14/2018 vp, Statsrådets utredning: Att påverka EU:s om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv  (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrättslagstiftning måste alltså träda ikraft senast den 7 juni 2021.